תכנית מתאר לגוש חלב


תכנית מתאר מקומית לגוש חלב, הכוללת הוראות של תכנית מפורטת (תא מתכננים + סטודיו אדריכלות נוף).
תכנית זו מהווה תכנית מפורטת לתכנית המתאר בשני מתחמים המוגדרים בה - מ5 ו-מ6, שכונות מזרחיות בגוש חלב (ג'יש).
מ5 היא שכונת מגורים חדשה בתכנון ניר- קוץ אדריכלים, המתאפיינת בבינוי טורי מרקמי תוך שימת דגש על החלל הציבורי ברחוב, כאלמנט שבונה את השכונה.  
מ6 היא הסבה של חלק מהמתחם מאזור תעשיה לאזור מגורים בבינוי מרקמי סביב חצרות פנימיות שמותאמות לדרך תנאי השטח המיוחדים ושנשענות על דרך ראשית.

שטח התכנית: 93.18  דונם
נמצא בהליכי רישוי.

 
גבול התכנית, קו כחול
 
גבול התכנית, קו כחול
אזור ההתערבות
הרשת הירוקה
תכנית בינוי
יחידות דיור טיפוסיות
חתך טיפוסי
powered by Tagonet powered by